Algemene voorwaarden  Urban aan de Muur d.d. 1 mei 2021

Artikel 1 – Gebruiker van deze algemene voorwaarden

Urban aan de Muur  KVK-nummer 76151832  Gindrapassage 6 (5531 CP) Bladel

Artikel 2 – Definities

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Klant: de consument of rechtspersoon die via de website producten op afstand koopt bij Urban aan de Muur;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Urban aan de Muur en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het op de website opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Dit formulier is niet te gebruiken als de klant ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en Urban aan de Muur gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Urban aan de Muur en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Urban aan de Muur en klant.

 2. In verband met de overeenkomst die op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 3. De inhoud van de website en andere materialen is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Urban aan de Muur kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Urban aan de Muur afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke instel- en typefouten.

 4. Urban aan de Muur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. Afbeeldingen op de website zijn slechts indicatief. Uiteraard staat Urban aan de Muur te allen tijde in voor de kwaliteit van de geleverde producten.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Van het aanbod dat langs elektronische weg is aanvaard, bevestigt Urban aan de Muur onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Urban aan de Muur is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien Urban aan de Muur goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Urban aan de Muur passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Urban aan de Muur daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 5. Urban aan de Muur zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van Urban aan de Muur waar de consument met klachten terecht kan;

 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

 • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6. Uitvoering overeenkomst

 1. Zodra de bestelling door Urban aan de Muur is ontvangen, stuurt Urban aan de Muur de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

 2. Urban aan de Muur is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

 3. Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en wordt er een indicatie gegeven binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

 4. De genoemde levertermijn is een indicatie. Urban aan de Muur stelt alles in het werk om binnen de indicatietermijn te leveren. Indien Urban aan de Muur de producten niet binnen de termijn kan leveren, doet Urban aan de Muur dit uiterlijk binnen 30 dagen. Indien dit niet binnen 30 dagen mogelijk is stelt Urban aan de Muur de klant daarvan tijdig in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de overeenkomst kosteloos ontbinden.

 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal Urban aan de Muur het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen. De klant kan geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding in geval een indicatieve levertermijn niet wordt gehaald.

 6. Aflevering vindt plaats direct bij de eerste deur dat toegang geeft tot het gebouw.

 7. Urban aan de Muur raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden (zie garantie en conformiteit hierna).

 8. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant.

Artikel 7 – Herroepingsrecht en uitsluiting hiervan

 1. In geval de klant consument is, kan deze mogelijk aanspraak maken op zijn herroepingsrecht.

 2. Alle bestellingen gedaan door een rechtspersoon als klant, zijn uitgesloten van een beroep op het herroepingsrecht.

 3. Urban aan de Muur kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, als Urban aan de Muur dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 6. Nu de producten van Urban aan de Muur in feite allen worden vervaardigd op basis van individuele keuzes van de klant, is het herroepingsrecht niet van toepassing.

 7. Enkel voor zover er geen maatwerk, maar pre gefabriceerde werken worden aangeboden, geldt ten aanzien van het uitoefenen van het herroepingsrecht het bepaalde in artikel 8.

Artikel 8 – Uitoefenen herroepingsrecht consument

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product op afstand gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen kosteloos ontbinden. Alleen de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van de consument.

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen, of (als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld) de dag waarop de consument het laatste product heeft ontvangen.

 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 4. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 3. Urban aan de Muur kan, indien het product in het geheel niet meer verkoopbaar is, de retourzending weigeren.

 5. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Urban aan de Muur.

 6. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Urban aan de Muur. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 7. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Urban aan de Muur verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 8. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 9. Urban aan de Muur vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Urban aan de Muur in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Urban aan de Muur mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 10. Urban aan de Muur gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 11. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Urban aan de Muur de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. In geval klant consument is, geldt dat prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Urban aan de Muur dit bedongen heeft en:

 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

 • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 2. Indien er verzendkosten worden gerekend zal dit duidelijk en tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst, vermeld worden. Deze kosten zullen in het bestelproces apart worden weergegeven. Indien er geen verzendkosten worden gerekend of indien deze in de prijs zijn verwerkt, zal dit ook vermeld worden.

Artikel 10. – Betaling en eigendomsvoorbehoud

 1. De klant dient betalingen aan Urban aan de Muur volgens de op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Urban aan de Muur is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Algemene informatie over de betaalmethoden wordt door Urban aan de Muur duidelijk en tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst aan klant ter beschikking gesteld.

 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 3. Indien klant niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts zullen buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht bovenop het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,=.

 4. Is de klant consument, dan is deze eerst de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd nadat hij door Urban aan de Muur is gewezen op de te late betaling en Urban aan de Muur de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, waarna betaling binnen deze 14-dagen-termijn uitblijft.

 5. Urban aan de Muur behoudt zich, ten opzichte van de klant het eigendom van de geleverde goederen voor. Totdat de volledige betaling bij Urban aan de Muur binnen is, blijven de goederen eigendom van Urban aan de Muur.

Artikel 11. – Garantie en conformiteit

 1. Urban aan de Muur staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 2. Een door Urban aan de Muur, fabrikant of importeur aan de klant verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst heeft.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. Urban aan de Muur zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Urban aan de Muur kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Urban aan de Muur geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Urban aan de Muur het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Urban aan de Muur tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Urban aan de Muur bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13. – Klachtenprocedure en exoneratie

 1. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Urban aan de Muur daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

 2. Indien Urban aan de Muur de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door klant betaalde prijs over het product.

 3. Indien klant een klacht heeft over een product en/of andere aspecten van de dienstverlening van Urban aan de Muur, kan hij bij Urban aan de Muur per e-mail een klacht indienen. Zie de contactgegevens op de bestelwebsite.

 4. Urban aan de Muur geeft klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Urban aan de Muur binnen drie werkdagen de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht de klant.

 5. Het bestelproces op de website bevat voldoende controlemogelijkheden. Indien de klant desondanks invulfouten maakt aanvaardt Urban aan de Muur geen enkele aansprakelijkheid.

 6. De totale aansprakelijkheid van Urban aan de Muur jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) voor het betreffende product/dienst.

 7. Aansprakelijkheid van Urban aan de Muur jegens klant, voor indirecte schade, daaronder in ieder geval, maar uitdrukkelijk niet uitsluitend, begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten, tenzij schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Urban aan de Muur.

 8. De aansprakelijkheid van Urban aan de Muur jegens klant, wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant Urban aan de Muur onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Urban aan de Muur ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Urban aan de Muur in staat is adequaat te reageren.

 9. In geval van overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, extreme weersomstandigheden, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Urban aan de Muur door zijn eigen Urban aan de Muurs, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Urban aan de Muur kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 14. Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Urban aan de Muur gevestigd is.

 3. Urban aan de Muur verwerkt de persoonsgegevens van klant conform de op de website gepubliceerde privacy statement.

 4. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 5. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 6. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.